Povinně zveřejňované informace

RSS kanál informací z obce StřížovInformace z obce Střížov na FacebookuTisk stránkyStřížov > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Střížov

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Jan Burda starosta 724 169 215
strizov@strizov.cz
Bc. Michal Mikeš místostarosta strizov@strizov.cz
Helena Jakšová hlavní účetní
pokladní, poplatky

strizov@strizov.cz

Zastupitelstvo

Jan Burda  NEZÁVISLÍ
Bc. Michal Mikeš  NEZÁVISLÍ
Helena Jakšová  NEZÁVISLÍ
Marta Lencová  NEZÁVISLÍ
Tibor Faluši  NEZÁVISLÍ
Ing. Jan Švarc  NEZÁVISLÍ
Oldřich Majer  NEZÁVISLÍ

Finanční výbor

předseda: Ing. Jan Švarc
členové: Mgr. Jan Mikeš, Monika Kubincová

Kontrolní výbor

předseda: Marta Lencová
členové: Oldřich Majer, Mgr. Ludvík Kysela

4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Střížov 63, 374 01 p. T.Sviny ,  e-mail: strizov@strizov.cz, tel. 724 169 215

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

31127231/0100 KB České Budějovice

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00581895

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

nemáme

8. Dokumenty

viz Úřední deska obecního úřadu Střížov

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. [PDF 143 kB]

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Obecní úřad Střížov, Střížov 63, 37401 p. T. Sviny, e-mail: strizov@strizov.cz

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

viz zákon č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

Podrobné návody pro řešení životních situací lze najít na Portálu veřejné správy České republiky.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

viz zákon č. 106/1999 Sb.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

16. Výroční zprávy o činnosti subjektu

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Základní a mateřská škola Střížov


Právní poradna – linka 199, Protikorupční linka

Czech POINT - úřady na dlani

Jihočeská hospodářská komora, Centrální registr produktů a firem HK ČR